Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi

Uddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi giver dig specialviden og klinisk ekspertise i undersøgelse, diagnostik og behandling af ryg-, nakke- og bevægeapparat. Her kan du læse mere om uddannelsesforløb.​

Uddannelsen til Muskuloskeletal Fysioterapeut

Med det fulde uddannelsesforløb opnår du et internationalt anerkendt uddannelsesniveau indenfor feltet – og kan anvende titlen Muskuloskeletal Fysioterapeut. Uddannelsen til Muskuloskeletal Fysioterapeut er på 60 ECTS og kan tages som deltidsforløb over 4 år sideløbende med praksis. Uddannelsen er godkendt af IFOMT, der er specialesubgruppe under WCPT.

Information og tilmelding

For at tilmelde dig kurserne, kan du klikke på følgende link: Kursuskalender
Vil du tilmelde dig det fulde forløb, bedes du kontakte vores kursussekretær på muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com

Oversigt over kurser i Diplomuddannelsen

Nyheder​

Nyhedsbrev
God sommer!
Læs hele nyheden
Generalforsamling
GENERALFORSAMLING OG FAGLIGT INDLÆG - DANSK SELSKAB FOR MUSKULOSKELETAL FYSIOTERAPI Søndag 17. marts kl. 14.00 - 18.00 DGI Huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus
Læs hele nyheden
Bestyrelsen i DSMF indkalder til generalforsamling
Generalforsamling Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 26. marts 2023 kl. 16.30 i Århus.
Læs hele nyheden

​Oversigt over de 60 ECTS-point i MT Uddannelsen

Antal dage: ​5

ECTS-Point: 4,5

Antal dage: ​5

ECTS-Point: 4,5

Antal dage: ​5

ECTS-Point: 4,5

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3 

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​2

ECTS-Point: 2

Antal dage: ​1

ECTS-Point: 1

Antal dage: ​1

ECTS-Point: 1

Antal dage: ​1

ECTS-Point: 1

Antal dage: ​1

ECTS-Point: 1

Eksamen og Akademiske fag​

Kursus: Caserapport

Antal dage: ​3

ECTS-Point: 2

Kritisk litteraturlæsning og litteratursøgning - Kurset udbydes af af Dansk Selskab for Sportsfysioterapi

Antal dage: ​(30 timer)

ECTS-Point: 3

Kursus: Eksamen del 1 (mundtligt)

ECTS-Point: 2

Kursus: Eksamen del 2 (skriftlig og mundlig)

ECTS-Point: 6

​Grundkursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Grundkurset indeholder alle delelementer, der danner grundlaget for diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. Den videre kompetenceudvikling inden for de forskellige elementer sker på de mere specialiserede kurser som fx. ”Neurodynamik og smerte” og ”Mobilisering og manipulation”​

Grundkurset omfatter en bred vifte af undersøgelses og behandlingsteknikker inden for Muskuloskeletal Fysioterapi rettet mod hele bevægeapparater. Undervisningen er tilrettelagt med teoretiske oplæg, der sammenfatter den nyeste forskning på det givne felt. Dertil kommer en omfattende mængde praksisøvning, hvor de studeredes praksiserfaring kommer i spil. På kurset indgår desuden patientdemonstration og reflektionsøveser. Den bio-psyko-social tilgang, klinisk ræsonnering samt evidens og best practice danner rammen for undervisningen.

Målet med kurset er at den studerende gennem teoretisk viden, kliniske færdigheder og en refleksiv holdning til en patientcentreret tilgang erhverver sig vidtrækkende kompetencer til klinisk at ræsonnere og intervenere overfor patient som manuel fysioterapeut. Målet er at den studerende skal kunne vurdere en hver form for ledbevægelighed såvel kvalitativt som kvantitativt og håndtere teknikker relateret til fx passiv fysiologiske og assesoriske bevægelser.

​Den studerende skal kunne undersøge og behandle bløddele, neurologiske strukturer, periarticulært væv samt led og kunne differentiere mellem disse strukturer. Den studerende skal kunne skræddersy specifikke øvelser til den enkelte patient. Endelig skal den studerende kunne forholde sig kritisk til egen praksis og kritisk vurdere videnskabelig litteratur.

Grundkursus bestående af 4 delkurser (hver på 5 dage fordelt over 2  weekender/hverdage)

 • Nedre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, TLO, pelvis og UE
 • Øvre kvadrant del 1: Diagnose og behandling af columna cervicalis, thoracalis og skulder og OE
 • Nedre kvadrant del 2: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, TLO, pelvis og UE
 • Øvre kvadrant del 2: Diagnostik og behandling af TMJ, columna cervicalis, thoracalis og skulder og OE

Grundkurset svarer til 18 ECTS-point

​Nedre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE

Ideen med kurserne er, at den studerende tilegner sig avanceret teoretisk viden og kliniske færdigheder og hermed kompetencer til at håndtere muskuloskeletale tilstande ud fra et klientcentreret perspektiv og med baggrund i den biopsykosociale model. Hvilket også betyder at den studerende tilegner sig evnen til at kunne vurdere alle typer af ledbevægelighed kvantitativt så vel som kvantitativt og desuden være i stand til at undersøge og behandle, muskler, neurologiske strukturer, peri- artikulært væv og led ud fra det muskuloskeletale idegrundlag.​​

Ideen med kurserne er, at den studerende tilegner sig avanceret teoretisk viden og kliniske færdigheder og hermed kompetencer til at håndtere muskuloskeletale tilstande ud fra et klientcentreret perspektiv og med baggrund i den biopsykosociale model. Hvilket også betyder at den studerende tilegner sig evnen til at kunne vurdere alle typer af ledbevægelighed kvantitativt så vel som kvantitativt og desuden være i stand til at undersøge og behandle, muskler, neurologiske strukturer, peri- artikulært væv og led ud fra det muskuloskeletale idegrundlag.​

Omfang

Kurset har et omfang på svarende til 4,5 ECTS-point og strækker sig over 5 dage fordelt på 3 og 2 dage med en pause imellem. De 5 dage rummer i alt 43 lektioner, hvor den studerende skal være til stede. Dertil kommer estimeret 80 timer til E-learning- aktiviteter, litteraturlæsning, journalskrivning og anden form for opgaveløsning.

Målgru​ppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at øge deres kompetencer inden for det muskuloskeletale område af fysioterapien. Desuden kan fysioterapeutstuderende, der har bestået 6. semester deltage på kurset.

Indh​old

 • ​Gradueret assesoriske undersøgelsesteknikker til den thoracolumbale overgang, columna lumbalis og pelvis.
 • ​Assesoriske og fysiologiske behandlingsteknikker til den thoracolumbale overgang, columna lumbalis og pelvis.
 • ​Bevægediagrammer
 • ​Funktionsundersøgelse
 • ​Bløddelsbehandling
 • ​Indikationer og kontraindikationer
 • ​Journalskrivning
 • ​Neurologisk screening af 1. og 2. neuron
 • ​Neurodynamisk undersøgelse af UE
 • ​Opstilling af hypoteser i relation til smerter, håndtering, diagnoser, vedligeholdende faktorer samt prognoser
 • ​Passive assesoriske og fysiologiske undersøgelses- og behandlingsteknikker til UE´s led.
 • ​Introduktion til smerte, smertetilstande, smertens irritabilitet og patientens ressourcer samt embryologi
 • ​Teori omkring uspecifikke lænderygsmerter
 • ​Differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring knæ og hofte
 • ​Tolkning af fund og symptomer samt diskussion og afprøvning af behandling
 • ​Oplæg omkring håndtering af psykosociale faktorer
 • ​Det biomekaniske rationale for muskuloskeletal terapi

Læringsmål

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden om rationalet og evidensen bag behandlingsteknikker gennemgået på kurset
 • ​Forståelse for den kliniske ræsonneringsproces med vægt lagt på undersøgelse og behandling af dem thoracolumbale overgang, columbalis, pelvis og UE
 • ​Viden om den segmentære embryologiske udvikling
 • ​Forståelse af bevægediagrammer og graduering af behandlingsteknikker
 • ​Viden om udvalgte smertetilstande
 • ​Forståelse for kontraindikationer

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Vurdere anamnese og planlægge de funktionelle og specifikke undersøgelser
 • ​Vurdere de samlede undersøgelsesfund med inddragelse af patientens ressourcer og forståelsesramme og kunne planlægge og vurdere den valgte intervention.
 • ​Anvende specifikke undersøgelses- og behandlingsteknikker for columna, pelvis og UE bl.a. med gradinddeling af amplitude, kraft og hastighed

Læringsmål i f​orhold til kompetence

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​Foretage undersøgelse og intervention ud fra en muskuloskeletal tilgang med anvendelse af viden, evidens og bedste praksis – og tilpasse den muskuloskeletale tilgang til en patientcentreret indfaldsvinkel baseret på den biopsykosociale model.
 • ​Indgå i tværfaglige sammenhænge om patienter med muskuloskeletale problematikker
 • ​Arbejde uafhængigt og effektivt og til at erkende egne behov for udvikling af viden og færdigheder gennem personlig og faglig udvikling

Pædagogiske metoder

 • ​Journalskrivning
 • ​Praksisøvning på medstuderende under supervision
 • ​Patientdemonstration
 • ​Foredrag
 • ​Diskussionsforum
 • ​Opgaveløsning
 • ​Case-arbejde
 • ​E-learning
 • ​Vejledning

​Undervisere

Undervisere fra DSMF’s undervisergruppe.

Bedømmelse af kurset

Modulet bedømmes dels gennem udfærdigelse af en journal dels gennem en elektronisk test. Forudsætningen for prøven er at den studerende har deltaget på kurset. Bedømmelsen er individuel og det er underviserne på kurset der er bedømmere.

Prøvens forløb

Den studerende skal gennemføre en skriftlig patientjournal med fokus på den kliniske ræsonnementsproces relateret til “røde flag”, smertemekanismer og diagnostisk ræsonnement. Desuden skal den studerende gennemføre en Kahoot Quiz, en elektronisk test, der afspejler den obligatoriske læsning og det teoretiske indhold af kurset.

Vilkår for omprøve / ny bedømmelse

Vurderes opgaven (patientjournal og elektronisk quiz) til at være utilstrækkelig, aftales det med underviseren hvad der skal ændres - og der træffes aftale om en ny dato for aflevering.

​Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

Litteraturliste og lektionsplan

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021

Nedre kvadrant del 2: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE

Ideen med kurserne er, at den studerende tilegner sig avanceret teoretisk viden og kliniske færdigheder og hermed kompetencer til at håndtere muskuloskeletale tilstande ud fra et klientcentreret perspektiv og med baggrund i den biopsykosociale model. Hvilket også betyder at den studerende tilegner sig evnen til at kunne vurdere alle typer af ledbevægelighed kvantitativt så vel som kvantitativt og desuden være i stand til at undersøge og behandle, muskler, neurologiske strukturer, peri- artikulært væv og led ud fra det muskuloskeletale idegrundlag.​​

Omfang

Kurset har et omfang på svarende til 4,5 ECTS-point og strækker sig over 5 dage fordelt på 3 og 2 dage med en pause imellem. De 5 dage rummer i alt 43 lektioner, hvor den studerende skal være til stede. Dertil kommer estimeret 80 timer til E-learning- aktiviteter, litteraturlæsning, journalskrivning og anden form for opgaveløsning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at øge deres kompetencer inden for det muskuloskeletale område af fysioterapien. Desuden kan fysioterapeutstuderende, der har bestået 6. semester deltage på kurset. En forudsætning for deltagelse er at kurset: Nedre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE er gennemført.

Indhold

 • Undersøgelses- og behandlingsteknikker til den thoracolumbale overgang, columna lumbalis og pelvis.
 • ​Bløddelsbehandling og udspænding
 • ​Differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring columna lumbalis
 • ​Differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring foden
 • ​Differentialdiagnostik og kliniske syndromer omkring pelvis
 • ​Træning og genlæring af bevægelse, specifikke øvelser
 • ​Neurodynamiske test og behandling af neurogent væv
 • ​Det neurofysiologiske rationale for muskuloskeletal terapi bag de enkelte behandlingsformer (teknik, område, struktur, progression)
 • ​Specifik, gradueret behandling med passive fysiologiske bevægelser i columna lumbalis
 • ​Undersøgelse og behandling af UE’s ledforbindelser med passive translatoriske/accessoriske bevægelser
 • ​Træning og behandling af bækkenringen

Læringsmål

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden om rationalet og evidensen bag behandlingsteknikker gennemgået på kurset.
 • ​Forståelse for den kliniske ræsonneringsproces med vægt lagt på undersøgelse og behandling af columna lumbalis, thoracolumbale overgang, pelvis og UE
 • ​Viden om smerteteorier
 • ​Viden om differentialdiagnostik og kliniske syndromer i forhold til lumbalcolumna og underekstremiteten

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Klinisk vurdere specifik ledbevægelighed i columna lumbalis kvalitativt og kvantitativt og sætte den i relation til patientens symptomer
 • ​Planlægge og tilrettelægge behandling ud fra anamnese og undersøgelse og kunne progrediere denne i forhold til symptomernes karakter og patientens adfærd
 • ​Behandle med passive fysiologiske og accessoriske bevægelser i både columnas led og i ekstremitetsleddene.
 • ​Behandle bløddele med udspænding og myofascial release technique
 • ​Behandle neurogene strukturer.
 • ​Behandle med specifik træning i relation til forskellige patientkategorier

Efter endt kursus skal den studerende havde øget sine kompetencer til at:

 • ​​Foretage undersøgelse og intervention ud fra en muskuloskeletal tilgang med anvendes af viden, evidens og bedste praksis – og tilpasse den muskuloskeletale tilgang til en klientcentreret indfaldsvinkel baseret på den biopsykosociale model.
 • ​Indgå i tværfaglige sammenhænge om patienter med muskuloskeletale problematikker
 • ​Arbejde uafhængigt og effektivt og til at erkende egne behov for udvikling af færdigheder gennem personlig og faglig udvikling
 • ​Kritisk vurderer videnskabelige artikler på området​

Pædagogiske metoder

 • ​Journalskrivning
 • ​Praksisøvning på medstuderende under supervision
 • ​Patientdemonstration
 • ​Foredrag
 • ​Diskussionsforum
 • ​Opgaveløsning
 • ​Case-arbejde
 • ​E-learning
 • ​Vejledning
 • Undervisere
 • Undervisere fra DSMF’s undervisergruppe

Bedømmelse af kurset

Modulet bedømmes dels gennem udfærdigelse af en journal dels gennem en multiple choice test. Forudsætningen for prøven er at den studerende har deltaget på kurset.

Prøvens forløb

Den studerende skal gennemføre en skriftlig patientjournal med fokus på den kliniske ræsonneringsproces relateret til røde flag, smertemekanismer, diagnostisk ræsonnement og patientfortællinger. Desuden skal den studerende gennemføre en skriftlig multiple choice-test, der afspejler den obligatoriske læsning og det teoretiske indhold af både Nedre kvadrant kursus 1 og - 2. Feedback og bedømmelsen er individuel, og sker på baggrund af læringsmålene. Det er underviserne på kurset der er bedømmere.

Vilkår for omprøve / ny bedømmelse

Vurderes opgaven (patientjournal og multiple choice test) til at være utilstrækkelig, aftales det med underviseren hvad der skal ændres - og der træffes ligeledes aftale om en ny dato for aflevering.

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

Litteraturliste og lektionsplan

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.​

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Rev. Januar 202​

Øvre kvadrant del 1: Diagnostik og behandling af columna cervikalis, thoracalis og skulder

Ideen med kurserne er, at den studerende tilegner sig avanceret teoretisk viden og kliniske færdigheder og hermed kompetencer til at håndtere muskuloskeletale tilstande ud fra et klientcentreret perspektiv og med baggrund i den biopsykosociale model. Hvilket også betyder at den studerende tilegner sig evnen til at kunne vurdere alle typer af ledbevægelighed kvantitativt så vel som kvalitativt og desuden være i stand til at undersøge og behandle, muskler, neurologiske strukturer, peri- artikulært væv og led ud fra det muskuloskeletale idégrundlag.​

Omfang

Kurset har et omfang på svarende til 4,5 ECTS-point og strækker sig over 5 dage fordelt på 3 og 2 dage med en pause imellem. De 5 dage rummer i alt 43 lektioner, hvor den studerende skal være til stede. Dertil kommer estimeret 80 timer til E-learning- aktiviteter, litteraturlæsning, journalskrivning og anden form for opgaveløsning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at øge deres kompetencer inden for det muskuloskeletale område af fysioterapien. Desuden kan fysioterapeutstuderende, der har bestået 6. semester deltage på kurset. ​

Indhold

 • ​Viden om smerter, strukturer og differentialdiagnostiske overvejelser i hhv. nakke, skulder, og thorakalcolumna. Herunder anamnestiske fund, undersøgelses- og behandlingsteknikker
 • ​Accessoriske og fysiologiske undersøgelse og behandlings behandlingsteknikker til columna thoracalis og cervicalis
 • ​Funktionsundersøgelser af nakke, skulder og thorakalcolumna
 • ​Viden om svimmelhed – undersøgelse og behandling af de mest almindelige typer
 • ​Cervikal sikkerhed – herunder viden, teori og praksis omkring cervikale arterielle og/eller ligamentøse dysfunktioner (CAD)
 • ​Indikationer og kontraindikationer for undersøgelse og behandling
 • ​Skuldersmerter – Herunder viden om smerter, teori om syndromer og røde flag
 • ​Undersøgelse og behandling af skulder – herunder manuel behandling og træning
 • ​Muskelfunktion og træning af nakke og skulder
 • ​Neurologisk screening af 1. og 2. neuron
 • ​Neurodynamisk undersøgelse af OE
 • ​Opstilling af hypoteser og valg af teknik i relation til smerter, håndtering, diagnoser, vedligeholdende faktorer samt prognoser

Læringsmål

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden om rationalet og evidensen bag undersøgelses- og behandlingsteknikker gennemgået på kurset
 • ​Forståelse for den kliniske ræsonneringsproces med vægt lagt på undersøgelse og behandling af columna thoracalis, columna cervicalis og skulder
 • ​Viden om udvalgte smertetilstande
 • ​Forståelse for røde flag og kontraindikationer

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Vurdere anamnesen og planlægge de funktionelle og specifikke undersøgelser
 • ​Vurdere den samlede undersøgelse samt patientens ressourcer og forståelsesramme for at kunne planlægge og vurdere behandlingen
 • ​Anvende specifikke undersøgelse og behandlingsteknikker for columnas øvre dele og overekstremiteten bl.a. med gradinddeling af amplitude, kraft og hastighed.
 • ​Være i stand til skriftligt at formidle undersøgelse, hypoteser og behandlingsresultater

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​Foretage undersøgelse og intervention ud fra en muskuloskeletal tilgang med anvendelse af viden, evidens og bedste praksis – og tilpasse den muskuloskeletale tilgang til en patientcentreret indfaldsvinkel baseret på den biopsykosociale model.
 • ​Indgå i tværfaglige sammenhænge om patienter med muskuloskeletale problematikker
 • ​Arbejde uafhængigt og effektivt og til fremadrettet at erkende egne behov for udvikling af viden og færdigheder gennem personlig og faglig udvikling

Pædagogiske metoder

 • ​Journalskrivning
 • ​Praksisøvning på medstuderende under supervision
 • ​Patientdemonstration
 • ​Foredrag
 • ​Diskussionsforum
 • ​Opgaveløsning
 • ​Case-arbejde
 • ​E-learning
 • ​Vejledning

Undervisere

Undervisere fra DSMF’s undervisergruppe.

Bedømmelse af kurset

Modulet bedømmes dels gennem en multiple choice test dels gennem en reflekteret patientjournal. Forudsætningen for prøven er, at den studerende har deltaget på kurset. Feedback og bedømmelse er individuel og sker på baggrund af læringsmålene. Det er underviserne på kurset der er bedømmere.

Prøvens forløb

Efter de tre første dage på kurset skal den studerende udarbejde en patientjournal. Journalen skrives på baggrund af egen patient og med fokus på den kliniske ræsonneringsproces relateret til røde flag, smertemekanismer, diagnostisk ræsonnement og patientfortællinger samt psykosociale risikofaktorer. Journalen danner grundlag for individuel supervision gennem de sidste 3 dage i kursusforløbet. Den studerende skal desuden udføre en multiple choice test, der afspejler kursets læringsmål.

Vilkår for omprøve / ny bedømmelse

Vurderes opgaven (journalen og multiple choice testen) til at være utilstrækkelig, aftales det med underviseren hvornår og hvordan en ny aflevering finder sted.

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

Litteraturliste og lektionsplan

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021

Øvre kvadrant del 2: Diagnostik og behandling af columna cervikalis, thoracalis, albue og hånd

Ideen med kurserne er, at den studerende tilegner sig avanceret teoretisk viden og kliniske færdigheder og hermed kompetencer til at håndtere muskuloskeletale tilstande ud fra et klientcentreret perspektiv og med baggrund i den biopsykosociale model. Hvilket også betyder at den studerende tilegner sig evnen til at kunne vurdere alle typer af ledbevægelighed kvantitativt så vel som kvalitativt og desuden være i stand til at undersøge og behandle, muskler, neurologiske strukturer, peri- artikulært væv og led ud fra det muskuloskeletale idégrundlag.

Omfang

Kurset har et omfang på svarende til 4,5 ECTS-point og strækker sig over 5 dage fordelt på 3 og 2 dage med en pause imellem. De 5 dage rummer i alt 43 lektioner, hvor den studerende skal være til stede. Dertil kommer estimeret 80 timer til E-learning- aktiviteter, litteraturlæsning, journalskrivning og anden form for opgaveløsning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at øge deres kompetencer inden for det muskuloskeletale område af fysioterapien. En forudsætning er at den studerende også har deltaget på Øvre Kvadrant 1.

Indhold

 • Viden om smerter, strukturer og differentialdiagnostiske overvejelser i hhv. nakke, thorakalcolumna og albue/hånd. Herunder anamnestiske fund, undersøgelses- og behandlingsteknikker.
 • ​Cervikale smerter og syndromer – herunder bl.a. degenerative forandringer, whiplash, commotio og hovedpine
 • ​Thorakale smerter og syndromer – herunder bl.a. degenerative forandringer, TOS og T4
 • ​Smerter i albue og hånd – herunder teoretisk viden om syndromer
 • ​Undersøgelse og behandling af albue og hånd
 • ​Smerter i kæbeled – herunder teoretisk viden om smerter, bevægelse og syndromer
 • ​Undersøgelse og behandling af kæbeled
 • ​Rationaler bag de enkelte behandlingsformer (teknik, område, struktur, progression)
 • ​Smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling indenfor de relevante regioner
 • ​Specifik undersøgelse af passive fysiologiske bevægelser i columna thoracalis og cervicalis

Læringsmål

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden om rationalet og evidensen bag undersøgelses- og behandlingsteknikker gennemgået på kurset
 • ​Forståelse for den kliniske ræsonneringsproces med vægt lagt på undersøgelse og behandling af columna thoracalis, columna cervicalis og albue/hånd
 • ​Viden om smertemekanismer og mulige undersøgelser og behandlinger
 • ​Forståelse for kontraindikationer

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​Foretage undersøgelse og intervention ud fra en muskuloskeletal tilgang med anvendelse af viden, evidens og bedste praksis – og tilpasse den muskuloskeletale tilgang til en patientcentreret indfaldsvinkel baseret på den biopsykosociale model.
 • ​Indgå i tværfaglige sammenhænge om patienter med muskuloskeletale problematikker
 • ​Arbejde uafhængigt og effektivt og til at erkende egne behov for udvikling af viden og færdigheder gennem personlig og faglig udvikling.

Pædagogiske metoder

 • ​Journalskrivning
 • ​Praksisøvning på medstuderende under supervision
 • ​Patientdemonstration
 • ​Foredrag
 • ​Diskussionsforum
 • ​Opgaveløsning
 • ​Case-arbejde
 • ​E-learning
 • ​Vejledning

Undervisere

Undervisere fra DSMF’s undervisergruppe.

Bedømmelse af kurset

Mindre case baseret opgave omhandlende vurdering af evidensen af bl.a. Kliniske Retningslinjer og Reviews.

Prøvens forløb

Kursisten skal deltage i case arbejdet omkring prøven og fremlægge overvejelserne for underviseren – evt. som en gruppefremlæggelse sidst på kurset.

Vilkår for omprøve / ny bedømmelse

je.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021

​Træning og fysisk aktivitet kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Formålet med Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapis kursus i træning og fysisk aktivitet er at styrke fysioterapeuters kompetencer til at anvende træning og fysisk aktivitet som evidensbaseret og individuelt tilpasset intervention til patienter eller borgere, eller grupper af disse.

Kurset Træning og fysisk aktivitet består af to delkurser; Træning og fysisk aktivitet 1 og 2

​Træning og fysisk aktivitet 1

Kursus 1 indledes med grundlæggende teori og evidens bag træning, fysisk aktivitet og øvelsesterapi. Desuden fokuserer kurset på grundlæggende definitioner, samt funktionel anatomi, biomekanik, træningsfysiologi, vævsegenskab og vævsadaptation. Herefter orienteres kurset mod praktiske færdigheder og kompetencer med særligt fokus på udvælgelse og design af øvelser og øvelsesprogrammer gennem teoretisk og evidensbaseret arbejde med:

 • ​lang- og kortsigtet planlægning
 • ​volumen, frekvens, intensitet mv.
 • ​pro- og regression af øvelser og belastning
 • feedbackstrategier og -metoder

Målet med kurserne er at give kursisten mulighed for at styrke teoretisk og forskningsbaseret viden, praktiske færdigheder og kompetence til at rammesætte og intervenere med fysisk aktivitet og træning i forbindelse med muskuloskeletale problemstillinger.

Målet er at kursisten i forhold til træning og fysisk aktivitet

 • ​kritisk kan vurdere indikation og kontraindikation for fysisk aktivitet og træning som intervention
 • ​kan udføre relevante undersøgelser og tests
 • ​kan opstille kort- og langsigtede målsætninger i samråd med borgere og patienter
 • ​kan udvælge, tilpasse og progrediere træningsøvelser og -programmer baseret på bedst tilgængelige evidens og klinisk erfaring​kritisk kan vurdere og implementere forskningsbaseret viden om træning og fysisk aktivitet i et borger- og patientcentreret perspektiv
 • kritisk kan vurdere og implementere forskningsbaseret viden og rådgive om træning og fysisk aktivitet som sundhedsfremmende eller præstationsoptimerende intervention

​Træning og fysisk aktivitet 2

Del 2 indledes med grundlæggende teori og evidens bag effekt af fysisk aktivitet og træning på smerter, samt skades- og adaptationsmekanismer og træningsplanlægning. Desuden introduceres teori og evidens i relation til motorisk kontrol og læring hos patienter med

 • Akutte, tilbagevendende og vedvarende smertetilstande
 • Specifikke muskuloskeletale sygdomme og syndromer

Desuden lægges vægt på metoder der understøtter patientens motivation til aktivitet, træning og fysisk aktivitet.

Hele kurset orienteres mod kliniske færdigheder og praksis-kompetencer i forhold til patienter med muskuloskeletale udfordringer, samt fysisk aktivitet og træning som redskab til præstationsoptimering. Endelig inddrages objektive og subjektive evalueringsmetoder af træning og træningseffekt og dokumentationspraksis

Mål

Målet med kurserne er at give kursisten mulighed for at styrke teoretisk og forskningsbaseret viden, praktiske færdigheder og kompetence til at rammesætte og intervenere med fysisk aktivitet og træning i forbindelse med muskuloskeletale problemstillinger.

Målet er at kursisten i forhold til træning og fysisk aktivitet

 • ​kritisk kan vurdere indikation og kontraindikation for fysisk aktivitet og træning som intervention
 • ​kan udføre relevante undersøgelser og tests
 • ​kan opstille kort- og langsigtede målsætninger i samråd med borgere og patienter
 • kan udvælge, tilpasse og progrediere træningsøvelser og -programmer baseret på bedst tilgængelige evidens og klinisk erfaring
 • kritisk kan vurdere og implementere forskningsbaseret viden om træning og fysisk aktivitet i et borger- og patientcentreret perspektiv
 • kritisk kan vurdere og implementere forskningsbaseret viden og rådgive om træning og fysisk aktivitet som sundhedsfremmende eller præstationsoptimerende intervention

Smerte kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Smerte og dens konsekvenser påvirker i høj grad patienters livskvalitet og påvirker patienten på krops-, aktivitets- så vel som deltagelsesniveau. Der er behov for at fysioterapeuter øger deres kompetencer til at håndtere smertepatienter og ikke mindst den komplekse smertepatient. Kurset er et ud af tre kurser, hvor ideen er at højne niveauet blandt fysioterapeuter til selvstændigt at kunne undersøge og diagnosticere forskellige smertetilstande og dens konsekvenser hos patienter og intervenere i forhold til disse funderet i nyeste evidens og ”best practice”. Den kliniske ræsonnering er baseret på en biopsykosocial- og patientcentreret tilgang samt med en kognitiv indfaldsvinkel.

Smerte 1: Perifere smertemekanismer: Neurodynamik, neurofysiologi, undersøgelse og behandling

Omfang

Kurset har et omfang svarende til 2 ECTS- point. Kurset strækker sig over to hele dage hvor de studerende skal være til stede. Derudover er der estimeret 35 timers forberedelse primært i form af litteraturlæsning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at forbedre deres kompetencer til at kunne håndtere patienter med neurogene og/eller kroniske og komplekse smerte-problemer.

Indhold

​Opdateret viden om neuro-anatomi/-fysiologi, neurodynamik og neuro-patologi i forhold til perifere neurogene smertemekanismer

​Anamnese, undersøgelse og behandling af patienter med perifere neurogene smerter

​Klinisk anvendelse af patientuddannelse samt neurodynamiske undersøgelser og neurodynamiske mobiliseringsteknikker

Læringsmål

​Efter endt kursus skal den studerende kunne redegøre for:

 • ​​Viden og forståelse for teorier bag perifer neurogene smerter (neuropatier)
 • ​Viden og forståelse for neuro-anatomiske og neurofysiologiske teorier som baggrund for undersøgelse og behandling med neurodynamiske principper

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​​Vurder smerteanamneser og herudfra planlægger de funktionelle og mere specifikke undersøgelser med fokus på perifer neurogene smertemekanismer
 • ​Vurder den samlede undersøgelse herunder patientens ressourcer og herudfra kunne planlægge behandlingen, inklusiv patientuddannelse samt vurdere prognose
 • ​Samle og sammenholde relevante undersøgelsesfund og anvende relevante behandlingsteknikker med neurodynamiske principper og patientuddannelse, som del af en patientcentreret, bio-psyko-social intervention

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • ​Arbejde selvstændigt og evidensbaseret med patienter der lider af centrale og komplekse smertetilstande og kunne inddrage den komplekse smerteproblematik i den samlede kliniske ræsonnering i forhold til patientens øvrige problematikker og patientens ressourcer og livsverden

Pædagogiske metoder

 • ​Forelæsning
 • ​Praksisøvning
 • ​Case arbejde
 • ​Diskussionsfora
 • ​Supervision

Underviser

Helene Pihl Badsberg

Fysioterapeut, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Bedømmelse af kurset

Kurset bedømmes gennem ved afslutning af Smerte 3 – supervision hvor alle tre smertekurser bedømmes ved hjælp af en opgave med en række åbne spørgsmål, der afspejler smertekursernes læringsmål (se Smerte 3 – Supervision) je.holm@g​mail.com

Rev. Januar 202

Smerte 2: Centrale smertemekanismer, Psykosociale faktorer og stress

Omfang

Kurset har et omfang svarende til 2 ECTS-point fordelt på 2 hele dage hvor de studerede skal være til stede. Derudover er der estimeret 35 timers forberedelse, primært i form af litteraturlæsning og øvelser af tidligere lærte teknikker.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at forbedre deres kompetencer til at kunne håndtere patienter med kroniske og komplekse smerteproblemer. En forudsætning er, at den studerende har deltaget i kurset; Smerte 1.

Indhold

 • ​Teorier bag centrale neurogene smerter, sensitivering, psykosociale faktorer samt indflydelse af sympatikus på smerter
 • ​Undersøgelse af patienten med centrale smertemekanismer
 • ​Prognose for patienten med centrale smertemekanismer
 • ​Håndtering af patienten med centrale smertemekanismer med kopingsstrategier graded activity, graded exposure mm.
 • ​Resultatmål som evaluering og kvalitetssikring af behandlingsforløbet
 • ​Vurdering af nyere litteratur om neurodynamik

Læringsmål

Efter endt kursus skal den studerende kunne redegøre for:

 • ​Viden om og forståelse for begreber som psykosociale disponerende faktorer (fx fear avoidance, belief adfærd og self-efficacy)
 • ​Viden om- og forståelse for de undersøgelses-og behandlingsmetoder, der er gennemgået på kurset
 • ​Forståelse for nødvendigheden af at kunne søge ny litteratur i forhold til smerteforståelse
 • ​Kendskab til kritisk litteraturvurdering af nyere litteratur vedrørende neurodynamik

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Anvende og analysere en relevant undersøgelse og samt behandler patienter med kroniske / komplekse smerter.
 • ​Identificere og analysere smerteadfærd og fysiologiske processer (herunder stress) påvirkning på udvikling af kroniske smerter
 • ​Anvende en kognitiv tilgang i behandlinger med graded exposure, graded activity og anvende disse elementer i den kliniske beslutningsproces.
 • ​Med udgangspunkt i anamnesen planlægger de funktionelle og de mere specifikke undersøgelser med fokus på udredning af patienten med central sensitiverede smerter
 • ​Vurdere den samlede undersøgelse, inklusive patientens ressourcer og værdier og herudfra kunne planlægge patientuddannelsen, behandlingen, resultatmålingen
 • ​Udføre relevant patientuddannelse/behandling af patienten med kroniske / komplekse smerter
 • ​Fastsætte relevante resultatmål til vurdering og kvalitetssikring af behandlingseffekten

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • ​Arbejde selvstændigt og evidensbaseret med patienter der lider af centrale og komplekse smertetilstande og kunne inddrage den komplekse smerteproblematik i den samlede kliniske ræsonnering i forhold til patientens øvrige problematikker og patientens ressourcer og livsverden

Pædagogiske metoder

 • ​Forelæsning
 • ​Praksisøvning
 • ​Case arbejde
 • ​Diskussionsfora
 • ​Supervision

Underviser

Helene Pihl Badsberg

Fysioterapeut, Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, Master i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling

Bedømmelse af kurset

Kurset bedømmes gennem ved afslutning af Smerte 3 – supervision hvor alle tre smertekurser bedømmes ved hjælp af en opgave med en række åbne spørgsmål, der afspejler smertekursernes læringsmål (se Smerte 3 – Supervision) je.holm@g​mail.com

Rev. Januar 202

Smerte 3 - Supervision

Omfang

Kurset har et omfang svarende til 2 ECTS- point fordelt på 3 dages kursus hvor kursisterne skal være til stede. Derudover er der estimeret 25 timers forberedelse, dels i form af praksisøvning dels i form af litteraturlæsning.

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at forbedre deres kompetencer til at kunne håndtere patienter med kroniske og komplekse smerte-problemer. En forudsætning er at den studerende har deltaget i kurserne; Smerte 1 og Smerte 2

Indhold

 • ​Klinisk supervision
 • ​Patientundersøgelse og behandling samt journalskrivning
 • ​Teorier om Kognitiv tilgang, Kopingsstrategier, Motivationsteorier
 • ​Udvikling og anvendelse af materiale til patientundervisning rettet mod den kroniske smertepatient
 • Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:
 • ​Dybgående viden om- og forståelse for betydningen af en kognitiv tilgang til smertepatienten
 • ​Dybgående viden om kopingsstrategier og motivationsteorier
 • ​Dybgående viden om patientundervisning

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Gennem anamnesen, afdække patientens forståelse, værdier, ressourcer og kopingsstrategier og inddrage disse elementer i planlægning af undersøgelse og behandling.
 • ​Anvende en kognitiv tilgang i motivation af patienten og i den fysioterapeutiske proces
 • ​Udvælge og anvende relevante og nuancerede undersøgelses- og behandlingsmetoder, herunder patientuddannelse
 • ​Med baggrund i den kliniske ræsonnering kunne vurdere et patientforløb (progression og effekt)
 • ​Evaluere og reflekterer over egen tilgang til patienten på metakognitivt niveau
 • ​Udvikle kvalitet og kreativitet i de kommunikative færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende havde øget sine kompetencer til at:

 • ​Arbejde selvstændigt og evidensbaseret med patienter der lider af forskelligartede komplekse smertetilstande og kunne inddrage smerteelementet i den samlede kliniske ræsonnering i forhold til patientens øvrige problematikker og patientens ressourcer og livsverden
 • ​På metakognitivt niveau reflekterer over egne handlingsmønstre og afdække behov for yderlig faglig og personlig udvikling
 • ​Arbejde med kvalitet og kreativitet med kommunikative færdigheder

Pædagogiske metoder

 • ​Forelæsning
 • ​Patient undersøgelse under supervision
 • ​Case arbejde
 • ​Diskussionsfora
 • Undervisere
 • Undervisere fra DSMFs undervisergruppen.

Bedømmelse af kurset

Kurset bedømmes skriftligt på baggrund af en opgave med en række åbne spørgsmål, der afspejler kursets indhold og læringsmål. Opgaven kan løses som gruppearbejde i mindre grupper. Prøven vurderes af underviseren som bestået / ikke-bestået.

Vilkår for omprøve

Vurderes opgaven som ikke bestået, vil den studerende få feedback på opgave af underviseren og der aftales ny tid for aflevering.

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

​Litteraturliste og lektionsplan

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.

​​

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021​​.

Klinisk supervision kursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Klinisk Supervision del 1, Klinisk Supervision del 2, Smerte del 3 -supervision (se under smertekurser), Klinisk Supervision del 4, der sammen med 30 timers individuel supervision, udgør det samlede obligatoriske Supervisionsforløb for Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi.​

Ideen med kurserne er at give fysioterapeuter mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som personligt til at kunne udøve praksis på en refleksiv -, kvalitetssikret - og etisk forsvarlig måde. Supervision som metode til refleksion er overvejende en proces, hvor den enkelte forholder sig til sit professionelle arbejde, både det faglige og det relationelle og set i lyset af den kontekst, arbejdet udføres i. I forståelsen af begrebet professionel ligger der udover den rent faglige også den personlige dimension.​

En tilstand og en evne til at kunne indgå i positive relationer til andre, hvor man er i stand til at se sin relation til den anden fra et andet perspektiv end sit eget. Hvilket er en central kompetence og en forudsætning for bl.a. konstruktivt samarbejde og kommunikation.​

Klinisk supervision del 1

På Klinisk Supervision del 1 sætter supervisionen fokus på klinisk supervision af patientundersøgelse, behandling og journalskrivning. Der arbejdes på at stimulere den studerendes faglige og personlige udvikling inden for det muskuloskeletal område af fysioterapien.

​Omfang

Kurset har et omfang svarende til 2 ECTS-point og strækker sig over 2 hele dage, hvor den studerende skal være til stede. Dertil kommer estimeret 35 timers forberedelse med litteraturlæsning, egen-reflektion og journalskrivning.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at øge kompetencer til at udøve deres praksis med patienter inden for det muskuloskeletale område gennem supervision. En forudsætning for at deltage på Supervision 1 er at Grundforløbet med de fire kurser; Nedre kvadrant 1 og 2 samt Øvre kvadrant 1 og 2 er bestået.

Indhold​

 • ​Klinisk supervision
 • ​Patientundersøgelse og behandling
 • ​Smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling
 • ​Klinisk ræsonnering
 • ​Effektmåling, kvalitetsudvikling
 • ​Inddragelses af nye forskningsresultater
 • ​Praksisøvning i at forfine tidligere indlærte teknikker
 • Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:
 • ​Viden og forståelse for hvad supervision er
 • ​Kendskab til forskellige supervisionsmetoder
 • ​Viden og forståelse for de teorier, der er gennemgået på kurset
 • ​Viden og forståelse for hvordan supervision kan bidrage til kvalitetssikring/udvikling af egen praksis

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Vurdere kliniske fund, symptomer og patientens ressourcer
 • ​Udvælge og anvende nuancerede undersøgelses- og behandlingsmetoder indenfor det muskuloskeletale fysioterapeutiske område
 • ​Med baggrund i den kliniske ræsonnering kunne vurdere et patientforløb (progression og effekt)
 • ​Evaluere og reflekterer over egen tilgang til patienten på metakognitivt niveau
 • ​Udvikle kvalitet og kreativitet i de manuelle færdigheder
 • ​Udvikle kvalitet og kreativitet i de kommunikative færdigheder mundtlige såvel som skriftlige og her især i forhold til journalskrivning

Læringsmål i forhold til kompetence

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​Selvstændigt udvikle og kvalitetssikre på et metakognitivt niveau egne evner til at udføre klinisk ræsonnering på vej mod ekspertniveau, både når det gælder de manuelle færdigheder og de relationelle og kommunikative færdigheder

Pædagogiske metoder

 • ​Supervision
 • ​​Individuel Supervision på journal
 • ​​Patientdemonstration
 • ​​Forelæsning
 • ​Diskussionsfora

​Undervisere

​Undervisere fra DSMF’s undervisergruppe.

​​

Bedømmelse af kurset

​Kurset bedømmes ved den afsluttende eksamen til Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. Den studerende vil dog gennem løbende feedback på kurset få et klart indtryk af egen progression.​

​Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

​Litteraturliste og lektionsplan

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.​

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

​Rev. Januar 2021

Klinisk supervision del 2

Klinisk Supervision del 2 er en direkte fortsættelse af Klinisk Supervision del 1, hvor der arbejdes uddybende med klinisk supervision af patientundersøgelse, behandling og journalskrivning. Dog vil der på dette kursus blive lagt særlig vægt på manuelle færdigheder og brugen af disse. Også her vil der arbejdes på at stimulere den studerendes faglige - og personlige udvikling inden for det muskuloskeletal område af fysioterapien.


​​Om​fang

Kurset har et omfang svarende til 2 ECTS-point og kurset strækker sig over 2 hele dage, hvor den studerende skal være til stede. Dertil kommer est​imeret 35 timers forberedelse med litteraturlæsning, egen-reflektion og journalskrivning.

Målgruppe

Kurserne henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at øge kompetencer til at udøve deres praksis med patienter inden for det muskuloskeletale område gennem supervision. En forudsætning for at deltage på Supervision 1 er at Grundforløbet med de fire kurser; Nedre kvadrant 1 og 2 samt Øvre kvadrant 1 og 2 er bestået. Desuden skal Klinisk Supervision del 1 være gennemgået.

Ind​hold​

 • ​Klinisk supervision
 • ​Patientundersøgelse og behandling
 • ​Smerteteori, smertemekanismer, smertebehandling
 • ​Klinisk ræsonnering
 • ​Effektmåling, kvalitetsudvikling
 • ​Inddragelses af nye forskningsresultater
 • ​Praksisøvning i at forfine tidligere indlærte teknikker

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden og forståelse for hvad supervision er
 • ​Kendskab til forskellige supervisionsmetoder
 • ​Viden og forståelse for de teorier, der er gennemgået på kurset
 • ​Viden og forståelse for hvordan supervision kan bidrage til kvalitetssikring/udvikling af egen praksis

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Vurdere kliniske fund, symptomer og patientens ressourcer
 • ​Udvælge og anvende nuancerede undersøgelses- og behandlingsmetoder indenfor MF-konceptet.
 • ​Med baggrund i den kliniske ræsonnering kunne vurdere et patientforløb (progression og effekt)
 • ​Evaluere og reflekterer over egen tilgang til patienten på metakognitivt niveau
 • ​Udvikle kvalitet og kreativitet i de manuelle færdigheder
 • ​Udvikle kvalitet og kreativitet i de kommunikative færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​​Selvstændigt udvikle og kvalitetssikre på et metakognitivt niveau egne evner til at udføre klinisk ræsonnering på vej mod ekspertniveau, både når det gælder de faglige og manuelle færdigheder og de relationelle og kommunikative færdigheder

Pædagogiske metoder

 • ​Supervision
 • ​Individuel Supervision på journal
 • ​Patientdemonstration
 • ​Forelæsning
 • ​Diskussionsfora

​Undervisere

Undervisere fra DSMF’s undervisergruppe.

Bedømmelse af kurset

Kurset bedømmes ved den afsluttende eksamen til Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. Den studerende vil dog gennem løbende feedback på kurset få et klart indtryk af egen progression.

​Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

Litteraturliste og lektionsplan

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.

​​

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021​

Klinisk Supervision 4 - Individuel Supervision

Ideen med Klinisk supervision 4 er, at udvikle den studerendes kompetencer til at inddrage alle aspekter af Muskuloskeletal Fysioterapi, viden såvel som færdigheder i en sikker, velovervejet og velargumenteret klinisk beslutningsproces. Målet er at give fysioterapeuter mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som personligt til at kunne udøve praksis på en refleksiv -, kvalitetssikret - og etisk forsvarlig måde mod ekspertniveau. 

Supervision som metode til refleksion er overvejende en proces, hvor den enkelte forholder sig til sit professionelle arbejde, både det faglige og det relationelle og set i lyset af den kontekst, arbejdet udføres i. I forståelsen af begrebet professionel ligger der udover den rent faglige også den personlige dimension. 

En tilstand og en evne til at kunne indgå i positive relationer til andre, hvor man er i stand til at se sin relation til den anden fra et andet perspektiv end sit eget. Hvilket er en central kompetence og en forudsætning for bl.a. konstruktivt samarbejde og kommunikation.

Omfang

Klinisk supervision har et omfang på svarende til 2 ECTS- point fordelt på 12 timers supervision og estimeret 45 timer til at skrive journal og reflektionsrapport.

Målg​ruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at forbedre deres fysioterapeutiske kompetencer inden for det muskuloskeletale område gennem supervision. En forudsætning er, at del 1 eksamen i Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi er bestået.​

Indhold og Forløb

 • Klinisk Supervision 4 er et individuelt supervisionsforløb i en kliniske kontekst med to patientforløb og hvor den studerende selv træffer aftaler med en godkendt DSMF-supervisor om forløbet. Supervisionsforløbet skal foregå i en klinisk praksis, hvor det er muligt at have to patientforløb over hver tre seancer. Den studerende er selv ansvarlig for at rekruttere egnede patient med muskuloskeletale problematikker.
 • Den studerende skal være i et behandlingsforløb med patienten. Undervejs i forløbet modtager den studerende supervision tre gange, hvor supervisor er til stede mens den studerende intervenerer med patienten 45 – 60 minutter – efterfulgt af ca. 60 minutters individuel supervision uden patient. Dette gøres med to patientforløb hvilket kommer til at svare til i alt 12 timer i alt med supervisor.
 • Supervisionsseancerne skal afvikles indenfor 2 uger.

​Praktisk planlægning

Den praktiske planlægning sker i samarbejde med supervisor. Hvis to eller flere studerende går sammen om at hyre en eller flere supervisorer, kan det ligeledes aftales med supervisorerne om hvordan, det praksis kan lade sig gøre.

Bedømmelse af forløbet

Forløbet afsluttes med en reflektionsrapport, som den studerende udfærdiger på baggrund af supervisionsforløbet. Rapporten skal indeholde refleksioner over det samlede forløb og de kliniske ræsonneringsprocesser.

Rapporten der maks. må fylde 7200 tegn inklusive mellemrum afleveres til supervisor senest to uger efter det afsluttede supervisionsforløb. Supervisor giver den studerende feedback på rapporten og anbefaler evt. fokuspunkter til kommende individuel supervision.

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021

Mobilisering og manipulationskursus i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi

Til diagnostik og behandling af muskuloskeletale problematikker hører færdigheder til at kunne udføre mobiliserings – og manipulations teknikker med stor præcision og kvalitet justeret efter det aktuelle væv der arbejdes med samt patientens ressourcer. Ideen med dette kursus er at opøve de studerendes færdigheder i sådanne teknikker og desuden kunne ræsonnere sig til teknikkernes relevans i den samlede behandling.​

Omfang

Kurset har et omfang svarende til 2 ECTS- point. Kurset strækker sig over 3 hele dage hvor de studerende skal være til stede. Derudover er der estimeret 25 timers forberedelse primært i form af litteraturlæsning og praksisøvning.

Målgr​uppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at forbedre deres kompetencer til at kunne anvende mobiliserings- og mobiliseringsteknikker. En forudsætning er, at del 1 eksamen i Diplomuddannelse i Muskuloskeletal Fysioterapi er bestået.

Indh​old

 • ​Behandlingsprincipper i forbindelse med specifik mobilisering og manipulation
 • ​High Velocity Thrust (HVT)
 • ​Grundlæggende mobiliserings- og manipulationsteknikker
 • ​Terapeutens udgangsstilling og lejring af patienten
 • ​Multiple bevægekomponenter
 • ​Teknikker med høj hastighed, minimal kraft og kort amplitude
 • ​Opbygning af barriere
 • ​Finjustering af lærte teknikker

Læringsmål

Efter endt kursus skal den studerende kunne redegøre for:

 • ​Viden og forståelse for fysiologiske teorier bag anvendelse af mobiliserings- og manipulationsteknikker
 • ​Viden og forståelse for indikation og kontraindikation for anvendelse af mobiliserings- og manipulationsteknikker

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Forholde sig til mobiliseringsteknikkernes plads i helhedsbehandlingen
 • ​Vurdere specifik ledbevægelighed i columna og ekstremiteter - såvel kvalitativt som kvantitativt
 • ​Udføre specifik mobilisering på columnas og ekstremiteternes led
 • ​Udføre præcise, sikre High Velocity thrust (HVT)-teknikker på columnas - og ekstremiteternes led
 • ​Med sikkerhed kunne vurdere opnåelse af cavitation i et givet led

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

​Arbejde selvstændigt med at integrere mobiliserings- og manipulationsteknikker i den samlede kliniske ræsonnering og behandling i forhold til patientens øvrige problematikker

Pædagogiske metoder

 • ​Korte mundtlige indlæg
 • ​Praksisøvning
 • ​Case arbejde (opgaveløsning)
 • ​​Supervision af teknikker

Undervisere

Undervisere fra DSMFs undervisergruppe

Bedømmelse af kurset

Kurset bedømmes ved den afsluttende eksamen i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. Der kan desuden blive tale om en mindre prøve ved kursets slutning, hvilket de studerende vil blive orienteret om på kurset.

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

Litteraturliste og lektionsplan

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Rev. Januar 202

Differentialdiagnostik og medicinske sygdomme

Ideen med dette kursus er at fysioterapeuter kan tilegne sig den nødvendig viden om og forståelse for mod et ekspertniveau at kunne identificere evt. patologier hos deres patienter, der kræver udredning hos andre sundhedsprofessionelle.Ikke mindst fordi fysioterapeuter i højere grad arbejder uden lægehenvisning, er det vigtigt at fysioterapeuter erhverver sig dybdegående viden om sygdomme, der kan manifestere sig i det neuro-muskuloskeletale system og erhverver sig kompetencer til at kunne differentialdiagnosticere (identificere røde flag) for evt. underliggende patologier.​

Omfan​g​

Kurset har omfang svarende til 2 ECTS-point fordelt på 2 hele dage, hvor den studerende skal være til stede. Derudover er der estimeret ca. 40 timers forberedelse i form af opgaver (cases fra egen praksis) og litteraturlæsning.

Målgruppe

Kurserne retter sig mod alle fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende på minimum 6. semester, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for differentialdiagnostik (røde flag)

Indhold

 • ​Forstyrrelser i homøostasen
 • ​Gastrointestinale sygdomme
 • ​Hæmatologiske sygdomme
 • ​Infektionssygdomme
 • ​Kardiovaskulære sygdomme
 • ​Maligne sygdomme
 • ​Metabolisk/endokrine sygdomme
 • ​Pulmonale sygdomme
 • ​Urogenitale sygdomme
 • ​Medicinvirkninger og -bivirkninger

Læringsmål

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden om medicinske sygdomme gennemgået på kurset

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Anvende og inddrage viden om medicinske sygdomme i den kliniske ræsonnerings- og beslutningsproces i forbindelse intervention over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet
 • ​Relevante handlinger ved forekomst af symptomer og fund, der ikke passer ind til en funktionsdiagnose og giver mistanke om medicinske sygdomme

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​Selvstændigt at arbejde med beslutningsprocesser på baggrund af en robust viden og sikkerhed i forhold til faresignaler (Røde Flag) der kan hidrøre fra medicinske sygdomme
 • ​Fremadrettet erkende egen behov for fornyet viden om - og indsigt i medicinske sygdomme for at kunne kvalitetssikre egen praksis

Pædagogiske metoder

 • ​Foredrag
 • ​Diskussionsfora
 • ​Gruppearbejde
 • ​Anvendelse af de studerendes egne patientcases

​Underviser

Læge med særligt kendskab til medicinske sygdomme.

Bedømmelse af kurset

Det samlede Differentialdiagnostik-forløb bestående af de 5 delkurser, som bedømmes i forbindelse med den afsluttende eksamen på Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. Derudover bedømmes kurset her med en Multiple Choice Test, der sendes til den studerende efter endt kursus.

​Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

Litteraturliste og lektionsplan

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.

​For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021

Differentialdiagnostik og reumatologiske sygdomme

Ideen med dette kursus er at fysioterapeuter kan tilegne sig den nødvendig viden om og forståelse for mod et ekspertniveau at kunne identificere evt. patologier hos deres patienter, der kræver udredning hos andre sundhedsprofessionelle. Ikke mindst fordi fysioterapeuter i højere grad arbejder uden lægehenvisning, er det vigtigt at fysioterapeuter erhverver sig dybdegående viden om sygdomme, der kan manifestere sig i det neuro-muskuloskeletale system og erhverver sig kompetencer til at kunne differentialdiagnosticere (identificere røde flag) for evt. underliggende patologier.​

Omfang

Kurset har omfang svarende til 1 ECTS-point fordelt på 1 hel dag, hvor den studerende skal være til stede. Derudover er der estimeret ca. 20 timers forberedelse i form af opgaver (cases fra egen praksis) og litteraturlæsning.

Målgruppe

Kurserne retter sig mod alle fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende på minimum 6. semester, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for differentialdiagnostik (røde flag)

Indhold

 • ​Inflammatorisk rygsygdom
 • ​Spondylodiscitis
 • ​Septisk artritis
 • ​leddegigt
 • ​Psoriasisgigt
 • ​Urinsyregigt
 • ​Ledbeskyttelse ved gigt
 • ​Fibromyalgi

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden om reumatologiske sygdomme gennemgået på kurset
 • ​Viden og forståelse for muskuloskeletale manifestationer af sygdommene
 • ​Viden om tidlige tegn på sygdom
 • ​Viden om de undersøgelser, der foretages af reumatologen og betydningen af disse
 • ​Viden om hvilke indikationer der kræver henvisning til en reumatologisk vurdering/undersøgelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Anvende og inddrage viden om reumatologiske sygdomme i den kliniske ræsonnerings- og beslutningsproces i forbindelse intervention over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet
 • ​Handle relevant og forsvarligt ved forekomst af symptomer og fund, der ikke passer ind i en funktionsdiagnose og giver mistanke om reumatologiske sygdomme

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​Arbejde selvstændigt med beslutningsprocesser på baggrund af en robust viden og sikkerhed i forhold til faresignaler (Røde Flag) der kan hidrøre fra reumatologiske sygdomme
 • ​Fremadrettet erkende egen behov for fornyet viden om - og indsigt i reumatologiske sygdomme for at kunne kvalitetssikre egen praksis

Pædagogiske metoder

 • ​Forelæsning
 • ​Diskussionsfora

Underviser

Læge med særligt kendskab til reumatologiske sygdomme.

Bedømmelse af kurset

Det samlede Differentialdiagnostik-forløb bestående af de 5 delkurser bedømmes i forbindelse med den afsluttende eksamen på Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. Derudover bedømmes kurset her med en Multiple Choice Test, der sendes til den studerende efter endt kursus.

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

je.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021​

Differentialdiagnostik og neurologiske sygdomme

Ideen med dette kursus er at fysioterapeuter kan tilegne sig den nødvendig viden om og forståelse for mod et ekspertniveau at kunne identificere evt. patologier hos deres patienter, der kræver udredning hos andre sundhedsprofessionelle.Ikke mindst fordi fysioterapeuter i højere grad arbejder uden lægehenvisning, er det vigtigt at fysioterapeuter erhverver sig dybdegående viden om sygdomme, der kan manifestere sig i det neuro-muskuloskeletale system og erhverver sig kompetencer til at kunne differentialdiagnosticere (identificere røde flag) for evt. underliggende patologier.​

Omfang

Kurset har omfang svarende til 1 ECTS-point fordelt på 1 hel dag, hvor den studerende skal være til stede. Derudover er der estimeret ca. 20 timers forberedelse i form af opgaver (cases fra egen praksis) og litteraturlæsning.

Målgruppe

Kurserne retter sig mod alle fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende på minimum 6. semester, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for differentialdiagnostik (røde flag)

Indhold

 • ​Neuro-anatomi
 • ​Den neurologiske undersøgelse – udvidet
 • ​Neurologiske sygdomme og deres manifestationer
 • Tidlige tegn på og udvikling af neurologiske sygdom

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden om neurologiske sygdomme gennemgået på kurset
 • ​En dybdegående viden og forståelse for neuro-anatomiske forhold og hvordan denne viden kan bringes i spil i den kliniske beslutningsproces

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Anvende og inddrage viden om neurologiske sygdomme, som en differentialdiagnostiske mulighed i forhold til den kliniske ræsonnerings- og beslu​tningsproces over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet
 • Handle relevant og forsvarligt ved forekomst af symptomer og fund, der ikke passer ind i en funktionsdiagnose og giver mistanke om neurologiske sygdomme

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​Arbejde selvstændigt med beslutningsprocesser på baggrund af en robust viden og sikkerhed i forhold til faresignaler (Røde Flag), der kan hidrøre fra neurologiske sygdomme
 • ​Fremadrettet erkende egen behov for fornyet viden om - og indsigt i neurologiske sygdomme for at kunne kvalitetssikre egen praksis

Pædagogiske metoder

 • ​Forelæsning
 • ​Diskussionsfora

Underviser

Læge med særligt kendskab til neurologiske sygdomme.

Bedømmelse af kurset

Det samlede Differentialdiagnostik-forløb bestående af de 5 delkurser bedømmes i forbindelse med den afsluttende eksamen på Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. Derudover bedømmes kurset her med en Multiple Choice Test, der sendes til den studerende efter endt kursus.

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål. 

je.h​olm@gmail.com

Rev. Januar 2021​

Differentialdiagnostik og Spinalkirurgi

Ideen med dette kursus er, at fysioterapeuter kan tilegne sig den nødvendig viden om og forståelse for mod et ekspertniveau at kunne identificere evt. patologier hos deres patienter, der kræver udredning hos andre sundhedsprofessionelle.Ikke mindst fordi fysioterapeuter i højere grad arbejder uden lægehenvisning, er det vigtigt at fysioterapeuter erhverver sig dybdegående viden om sygdomme, der kan manifestere sig i det neuro-muskuloskeletale system og erhverver sig kompetencer til at kunne differentialdiagnosticere (identificere røde flag) for evt. underliggende patologier.​

Omfang

Kurset har omfang svarende til 1 ECTS-point fordelt på 1 hel dag, hvor den studerende skal være til stede. Derudover er der estimeret ca. 20 timers forberedelse i form af opgaver (cases fra egen praksis) og litteraturlæsning.

Målgruppe

Kurserne retter sig mod alle fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende på minimum 6. semester, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for differentialdiagnostik (røde flag)

Indhold

 • ​Rygkirurgi – mest anvendte typer
 • ​Håndtering af rygkirurgiske patienter – før – under – efter operation
 • ​Hvilke patienter kan opereres med succes og hvem frarådes operation
 • ​Hvilke parametre vurderer rygkirurgen patienterne på

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden om og forståelse for spinal kirurgi og hvordan denne viden kan inddrages i den kliniske ræsonneringsproces

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Anvende og inddrage viden om spinalkirurgi, som en differentialdiagnostiske mulighed i forhold til den kliniske ræsonnerings- og beslutningsproces over for patienter med symptomer fra bevægeapparatet
 • ​Handle relevant og forsvarligt ved forekomst af symptomer og fund, der ikke passer ind i en funktionsdiagnose og som kunne give mistanke om spinale problematikker, der kræver vurdering af speciallæge

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​Selvstændigt at arbejde med beslutningsprocesser på baggrund af en robust viden og sikkerhed i forhold til faresignaler (Røde Flag) der kan hidrøre fra spinale problematikker
 • ​Fremadrettet erkende egen behov for fornyet viden om - og indsigt i spinal kirurgi for at kunne kvalitetssikre egen praksis

Pædagogiske metoder

 • ​Forelæsning
 • ​Diskussionsfora

Underviser

Læge med særligt kendskab til Spinalkirurgi – (neurokirurg).

Bedømmelse af kurset

Der indgår ikke en egentlig afsluttende prøve på dette delkursus. Det samlede Differentialdiagnostik kursus bestående af de 5 delkurser bedømmes i forbindelse med den afsluttende eksamen på Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi.

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

j​e.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021​

Differentialdiagnostik og billeddiagnostik

Ideen med dette kursus er, at fysioterapeuter kan tilegne sig den nødvendig viden om og forståelse for mod et ekspertniveau at kunne identificere evt. patologier hos deres patienter, der kræver udredning hos andre sundhedsprofessionelle.Ikke mindst fordi fysioterapeuter i højere grad arbejder uden lægehenvisning, er det vigtigt at fysioterapeuter erhverver sig dybdegående viden om sygdomme, der kan manifestere sig i det neuro-muskuloskeletale system og erhverver sig kompetencer til at kunne differentialdiagnosticere (identificere røde flag) for evt. underliggende patologier.​

Omfang

Kurset har omfang svarende til 1 ECTS-point fordelt på 1 hel dag, hvor den studerende skal være til stede. Derudover er der estimeret ca. 20 timers forberedelse i form af opgaver (cases fra egen praksis) og litteraturlæsning.

Målgruppe

Kurserne retter sig mod alle fysioterapeuter og fysioterapeutstuderende på minimum 6. semester, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for differential diagnostik (røde flag).

Indhold

 • Radiologiske modaliteter
 • ​Røntgen diagnostik
 • ​UL scanning
 • ​Scintigrafi
 • ​MR-scanning
 • ​PET-scanning
 • ​Forventelige og normale fund i radiologien
 • ​Parakliniske fund versus kliniske fund – hvorledes skal det vægtes
 • ​Hvorledes ”Læses” radiologiske fund og hvordan giver vi tilbagemelding til patienten
 • ​Opmærksomhed på Nocebo

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​Viden og forståelse for forskellige billeddiagnostiske modaliteter - deres forcer og svagheder
 • ​Viden om nocebo-effekten ved billeddiagnostiske undersøgelser
 • ​Viden om hensigtsmæssig tilbagemelding til patienten om billeddiagnostiske undersøgelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Genkende de mest iøjnefaldende patologiske tilstande, der kan identificeres på baggrund af forskellige billede-diagnostiske metoder
 • ​Komme med forslag til en relevant billeddiagnostisk undersøgelse, med henblik på differentialdiagnostik
 • ​Give relevant tilbagemelding til patienten

Efter endt kursus skal den studerende have øget sine kompetencer til at:

 • ​Selvstændigt at arbejde med beslutningsprocesser på baggrund af en robust viden og sikkerhed i forhold til faresignaler (Røde Flag) der evt. kan afklares ved en billeddiagnostisk metode, komme med forslag til en sådan og videresende patienten til aktuelle læge.
 • ​Fremadrettet erkende egen behov for fornyet viden om - og indsigt i billeddiagnostik for at kunne kvalitetssikre egen praksis

Pædagogiske metoder

 • ​Forelæsning
 • ​Diskussionsfora

Underviser

Læge eller anden sundhedsprofessionel med særligt kendskab til billeddiagnostik.

Bedømmelse af kurset

Der indgår ikke en egentlig afsluttende prøve på dette delkursus. Det samlede Differentialdiagnostik kursus bestående af de 5 delkurser bedømmes i forbindelse med den afsluttende eksamen på Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi.

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

je.holm@gmail.com

Rev. Januar 2021​

Caserapport

Case Rapportkurset indeholder undervisning i forståelse af og praktiske øvelser i forhold til begrebet Case Rapport og er dermed en introduktion til den afsluttende skriftlige prøve i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi. ​En forudsætning for at deltage i kurset er, at kurset i ”Litteratursøgning og kritisk litteraturlæsning” er bestået. Kurset afholdes Dansk selskab for sportsfysioterapi.

Ideen med kurset er at give de studerende mulighed for på baggrund af omfattende klinisk ræsonnering på en given patient, at tilegne sig avanceret videnskabsteoretisk viden inden for det sundhedsvidenskabelige område. Gennem kurset får de studerende mulighed for at ruste sig til at udfærdige en Case Rapport i et videnskabeligt format og ud fra egen empiri. Derved kan de studerende bidrage til videndeling og faglig udvikling. Ideen er desuden at give de studerende inspiration til, hvordan de fremadrettet han holde sig ajour med den nyeste forskning og være refleksiv i forhold til egen viden, erfaringer og klinisk praksis – herunder at kunne forholde sig til videnskabsetiske og -juridiske problematikker.​

Omfang

Kurset svarer til 2 ECTS-point og strækker sig over to hele undervisningsdage med fysisk tilstedeværelse. Der vil være ca. tre måneder mellem de to kursusdage, hvor imellem der forventes en betydelig arbejdsbyrde i form af planlægning og afvikling af empiri til en Case Rapport i form af et patient forløb. Dertil kommer estimeret 35-40 timer til litteratursøgning, litteraturlæsning, og opgaveskrivning.

Vælger den studerende at udfærdige en fyldestgørende Case Rapport, er der estimeret en arbejdsbelastning på ca. 160 timer svarende til 6 ECTS-point

Målgruppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at øge deres kompetencer til at evaluere og reflektere over egen praksis gennem en stringent videnskabelig og etisk tilgang – samt til skriftligt at kunne formidle resultaterne af en omfattende klinisk ræsonnering i form af en Case Rapport.

Indhold

​Den kliniske ræsonnering

​Beskrivelse af den kliniske ræsonnering på en let forståelig måde

​Gennemgang af opbygning af diskussion og perspektivering af en videnskabelig opgave

​Akademisk skrivning og formidling

​Kritisk vurdering af metoder og måleredskaber herunder sensitivitet og specificitet af test

​Videnskabsetik og -jura

Læringsmål

Læringsmål i forhold til viden

Efter endt kursus skal den studerende kunne redegøre for:

​Opbygningen af et stringent og videnskabeligt projekt i form af en Case Rapport

​Alle aspekter i de kliniske beslutningsprocesser

​Hvordan den kliniske ræsonnering kan planlægges og hvordan data fra den kliniske ræsonnering indsamles, analyseres og fortolkes

​Kritisk vurdering af videnskabelige artikler

​Akademisk skrivning

​Dybdegående viden om etiske aspekter i videnskabeligt arbejde vedrørende mennesker inklusive nationale - og internationale retningslinjer f.eks. WCPT’s politiske erklæring.

Læringsmål i forhold til færdigheder

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

​Opsøge relevant litteratur for det aktuelle projekt herunder nationale- og internationale kliniske retningslinjer og anbefalinger (NKR og NKA)

​Kritisk vurdere den fundne litteratur

​Definere og afgrænse et problemområde

​Gennemføre en omfattende klinisk ræsonnering på en given patient

​Indsamle data gennem et patientforløb på baggrund af klinisk ræsonnering

​Formulere sig skriftlig i et akademisk sprog

​Præsentere resultater

​Perspektivere resultaterne og inddrage dem i en kontekst relevant for muskuloskeletal fysioterapi, ved bl.a. at forholde sig til eksisterende – eller manglende litteratur ​

Læringsmål i forhold til kompetence

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

​Arbejde selvstændig kvalitetsudviklende med egen praksis gennem refleksioner over kliniske spørgsmål og søge svar på disse gennem kritisk tilegnelse af forskningsbaseret viden og egen deltagelse i videnskabeligt arbejde

​Indgå i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle om at udvikle evidens baseret praksis i inter- og intraprofessionelle kliniske problemstillinger.

Pædagogiske metoder

​Foredrag

​Diskussionsforum

​Opgaveløsning

​Case-arbejde

​E-learning

​Vejledning

Undervisere

Interne og eksterne undervisere tilknyttet DSMF

Bedømmelse af kurset

Kurset bedømmes gennem den afleverede Case Rapport. Undervejs i kurset vil de studerende få feedback på niveau og færdigheder i forhold til at skrive en Case Rapport, samt anbefalinger til selvstudier.

​Afsluttende skriftlig eksamen i Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi.

Den studerende skal udarbejde en skriftlig videnskabelig opgave i form af en case rapport. Opgavens opfang er maksimalt 36.000 tegn uden mellemrum.

Den studerende udformer en Case Rapport, der beskriver epidemiologien og kliniske udfordringer i forhold til en udvalgt patient. Fokus for projektet afgrænses gennem formålet med Case Rapporten, hvor der redegøres for teorigrundlaget og fremgangsmetode. Den kliniske ræsonnering i relation til valgt patient ligger til grund for bestemmelse af interventioner. Derudover præsenteres resultater med evidensbaserede målemetoder. Metoder, teorier, resultater samt litteratur diskuteres med henblik på at demonstrere en kritisk tilgang til egen praksis, de anvendte metoder og teorier samt eksisterende litteratur på området. Erfaringerne fra forløbet perspektiveres i forhold til udvikling af fysioterapeutisk praksis og behov for ny viden indenfor området. I forløbet med at udfærdige Case rapporten​kan den studerende få 4 timers supervision af en tildelt supervisor.

Bedømmere

Bedømmere udgøres af to fysioterapeuter begge med en akademisk grad på master-, kandidat- eller ph.d. -niveau. Eksamensudvalget udpeger de to bedømmere (Censorer) hvor den ene primært bedømmer det metodemæssige og den anden det faglige indholdsmæssige. ​Opgaven bedømmes efter 7-trins karakterskalaen; karakter under 02 betyder at opgaven ikke er bestået. I tilfælde af uenighed i vurdering mellem de to censorer diskuteres Case Rapporten indtil enighed opnås her kan også inddragelse af tredjeperson komme på tale.

Vilkår for omprøve / ny bedømmelse

Vurderes opgaven til ikke at være tilstrækkelige, får de studerende feedback og vilkårene for ny aflevering aftales med studievejlederen: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

Litteraturliste

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Kognitiv adfærdsterapi og kommunikation

Patienters efterlevelse er en problematisk størrelse og derfor er dette kursus etableret til at sætte fokus på, hvordan vi som fysioterapeuter kan arbejde med at få patienter til at finde vejen ind til deres egen motivation. Ideen med kurset er derfor, at udbrede kendskab og kundskab til hvordan fysioterapeuter ved at anvende en kognitiv adfærdsterapeutisk tilgang til patienten kan opnå en langt større forståelse for de bagvedliggende årsager til patientens handlemønstre.​

Det giver fysioterapeuten mulighed for kunne hjælpe med at skabe forandring af en evt. uhensigtsmæssig tænkning i forhold til aktuel problematik og behandling, hvilket kan give patienten større handlekompetence og efterlevelse.

Omfang

Kurset har et omfang svarende til 3 ECTS- point fordelt på 4 hele dage (2 dage efterfulgt af en pause før 2 opfølgende dag), hvor de studerende skal være til stede. Derudover er der estimeret 55 timers forberedelse dels i form af litteraturlæsning dels til at øve sig i praksis før den opfølgende dag.

Målgr​uppe

Kurset henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at arbejde med en kognitiv tilgang til den fysioterapeutiske interventioner.

Ind​hold

 • ​Rationalet bag kognitiv adfærdsterapi
 • ​Den kognitive diamant
 • ​Målsætning og forventningsafstemning
 • ​Registreringsarbejde
 • ​5-kolonneskema
 • ​Adfærdseksperimenter og gradueret tilgang
 • ​Den motiverende samtale
 • ​Ambivalens
 • ​Værdi-arbejde

Læringsmål

​Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere:

 • ​​​Viden om - og forståelse for rationalet bag kognitiv adfærdsterapi​Viden om - og forståelse for sammenhængen mellem negative, automatiske tanker, følelser, kropslige reaktioner og adfærd​
 • Viden om - og forståelse for udvalgte undersøgelsesredskab​
 • Viden om - og forståelse for sokratisk dialog som undersøgende og behandlende kommunikationsform
 • ​Viden om - og forståelse for registreringsarbejde

Efter endt kursus skal den studerende kunne demonstrere evnen til at:

 • ​Anvende den kognitive diamant som analyseredskab
 • ​​Anvende sokratisk dialog og skelne mellem udforskende og forandrende kommunikation
 • Anvende systematisk registreringsarbejde
 • ​Anvende 5 kolonne skema og omstrukturering af negative automatiske tanker
 • ​Anvende elementer fra den Motiverende Samtale
 • ​Analysere og nuancere sin kliniske ræsonnering og via sokratisk dialog være i stand til i højere grad at forstå patientens perspektiv og oplevelse

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

 • ​Arbejde selvstændigt og struktureret med at opstille en klar, adfærdsorienteret målsætning sammen med patienten
 • ​Arbejde selvstændigt og struktureret med sokratisk dialog, herunder afdækning af psykosociale, vedligeholdende faktorer (gule flag) og interventioner rettet mod samme.
 • ​Arbejde bevidst og kreativt med valg af kommunikationsstrategi

Pædagogiske metoder

 • ​Teoretiske oplæg ved underviser
 • ​Rollespil
 • ​Demonstrationer ved underviseren
 • ​Case-baseret arbejde

Undervisere

Underviser tilknyttet DSMF: Karsten Abel, cand. Psyk. og uddannet kognitiv terapeut.

​Bedømmelse af kurset

Kurset bedømmes ved hjælp af en mindre opgave i slutningen af kurset, nærmere information gives ved kursusstart. Kurset evalueres desuden ved den afsluttende eksamen på Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi.

Evaluering

Kurset evalueres af de studerende dels gennem mundtlig tilkendegivelse i slutningen af kursusforløbet, dels gennem en elektronisk besvarelse af en række evalueringsspørgsmål.

​​

Litteraturliste og lektionsplan

Litteraturlisten og lektionsplan sendes til den studerende en måned før kursusstart.​

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

​​

Rev. Januar 2021

​Individuel Klinisk Supervision 30 timer

De 30 timers individuel supervision udgør sammen med de fire kurser: Klinisk Supervision del 1, Klinisk Supervision del 2, Smerte del 3 -supervision (se under smertekurser), Klinisk Supervision del 4, det samlede obligatoriske Supervisionsforløb for Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi.​

deen med de 30 timers individuel supervision er at den studerende i egen praksis kan få supervision i præcis de kompetencer inden for det muskuloskeletale område, som den studerede ønsker at styrke. Målet er at give fysioterapeuter mulighed for at udvikle sig fagligt såvel som personligt til at kunne udøve praksis på en refleksiv -, kvalitetssikre - og etisk forsvarlig måde på et ekspertniveau. Supervision som metode til refleksion er overvejende en proces, hvor den enkelte forholder sig til sit professionelle arbejde, både det faglige og det relationelle og set i lyset af den kontekst, arbejdet udføres i. I forståelsen af begrebet professionel ligger der udover den rent faglige også den personlige dimension. En tilstand og en evne til at kunne indgå i positive relationer til andre, hvor man er i stand til at se sin relation til den anden fra et andet perspektiv end sit eget og dermed skabe grobund for større indsigt og forståelse både for sig selv som fysioterapeut og for patienten.

Omfang

Individuel Klinisk supervision har et omfang på svarende til 3 ECTS- point fordelt på 30 timers supervision og estimeret 50 timer til forberedelse og Journalskrivning.​

Forløb

Forløbet kan strække sig over længere tid dog max 2 år. Som udgangspunkt foregår supervisionen på den studerendes arbejdsplads/praksis. Flere studerende kan slå sig sammen og få en supervisor ud på arbejdspladsen, så flere studerende kan superviseres sammen dag. Det betyder dels at, der er mulighed for at se andre blive superviseret dels at, det nedbringer transportudgifter til supervisor.

Målgruppe

Den individuelle Kliniske Supervision henvender sig til fysioterapeuter i alle sektorer, der ønsker at forbedre deres fysioterapeutiske kompetencer inden for det muskuloskeletale område gennem supervision. Studerende der er i gang med at tage Diplomuddannelsen i Muskuloskeletal Fysioterapi anbefales at have bestået grundforløbet med de fire kurser; Nedre kvadrant 1 og 2 samt Øvre kvadrant 1 og 2 før den individuelle supervision påbegyndes.

Fysioterapeuter der blot ønsker supervision kan altid henvende sig til DSMF’s supervisorer for at få supervision i et ønsket omfang.

For yderlige information kontakt gerne studievejleder: Jesper Holm, je.holm@gmail.com

Tilbud til arbejdspladser i kommuner, regioner og privat praksis

Ud over de mange standardkurser som DSMF udbyder og som tilsammen udgør en diplomuddannelse, tilbyder vi desuden at skræddersy kortere eller længere efteruddannelsesforløb til arbejdspladser og arbejdsfællesskaber i kommuner, regioner såvel som privat praksis – måske et tilbud for jer?

Dansk selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF) primære mål er at formidle og implementere evidensbaseret muskuloskeletal fysioterapi efter højeste internationale standarder og i tæt samarbejde med The International Federation of Orthopaedic Manipulative PhysicalTherapists (IFOMPT). DSMFs kurser er derfor alle rettet mod ovenstående mål med fokus på den kliniske ræsonnering og med inddragelse af nyeste forskning, evidensbaseret praksis samt best practice med bl.a. udgangspunkt i patientens værdier og præferencer og den kliniske kontekst. ​

For at kunne opfylde målet med at implementere og kvalitetssikre muskuloskeletal fysioterapi i forskellige arbejdsfællesskaber, tilbyder DSMF efteruddannelse ude på arbejdspladser i form kurser, temadage, workshops, foredrag ol. målrettet netop det, der er brug for på jeres arbejdsplads eller arbejdsfællesskab til kompetenceudvikling.

DSMF lægger vægt på, at aktiviteterne bliver så praksisnære som muligt. Vi tilpasser undervisningsaktiviteten sammen med jer, hvad angår tidsmæssig forløb, fagligt indhold, pædagogiske metoder og didaktiske overvejelser samt økonomi og fysiske rammer. Vores undervisere har stor undervisningserfaring, kombineret med en bred og opdateret viden om aktuel evidens på det muskuloskeletale felt samt kundskaber i den praktiske udførelse af interventioner og kan derfor løbende tilpasse både indhold, form og metoder, så ønsker og forventninger kan justeres under hele forløbet. Der kan være tale om såvel monofaglige, som så vel som tværfaglige uddannelsesaktiviteter. ​

Klik her for yderlige information

​Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson

Send mail

Studievejleder

Jesper Holm

Send mail

Formand

Eva Bäcker Hansen​

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​

Send mail

Sekretær

Helene Pihl Badsberg

Send mail

​Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson

Send mail

Sociale medier

fb  linkedin