Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

iMFT - integrative MyoFascial Techniques - Nyt kursustilbud​

Hvad er iMFT – baggrund og koncept

​iMFT ‐ integrative MyoFascial Techniques - dækker over supplerende teknikker, primært bløddelsrelaterede teknikker, som kan indgå i Muskuloskeletal Fysioterapi (MF) undersøgelse og behandling af bevægeapparatsbesvær. Herunder iMFR (integrative MyoFascial Release) og iMET (integrative Muscle Energy Techniques) til behandling af myofascielle og artikulære dysfunktioner. En del af disse teknikker berøres i MF‐uddannelsen for fysioterapeuter.

”Integrative” / ”Integreret” MFT – en tilpasning til nutidig viden og MF‐praksis

​Idéen med at lave et iMFT kursustilbud er at give mulighed for opøvning af færdigheder indenfor de supplerende manuelle teknikker – primært bløddelsrelaterede teknikker. Der er endvidere fokus på at integrere disse teknikker i en samlet klinisk tilgang til undersøgelse og behandling af muskler, fascier, led og nervevæv.

Ud fra iMFT‐konceptet vil man på et kursus introducere og belyse teknikkernes ”klassiske” undersøgelses‐ og behandlingsprincipper, for derefter at perspektivere teknikkerne til en samlet, opdateret MF undersøgelses‐ og behandlingsstrategi ‐ uden de ”klassiske” begrænsninger fra teknikkernes originale koncepter. F.eks. tager ”klassisk” MFR og MET primært udgangspunkt i traditionelle osteopatiske koncepter bl.a. med fokus på fejlpositionsdiagnostik ud fra knoglepalpation. Fejlpositionsdiagnostik har evidensmæssigt ikke samme grundlag som smerteprovokationstests, mobilitetstest eller klassifikationsprocedurer ud fra symptomrespons. Behandlingsmæssigt er der desuden begrænset dokumentation for MFR eller MET som enkeltstående teknik. På den måde kan undersøgelsesbaggrunden for at vælge en iMFT behandlingsteknik hvile på en bredere indfaldsvinkel og være forskellig fra et ”klassisk” MFR/MET/osteopatisk koncept.

Behandlingsteknikkerne der undervises i på iMFT kurserne er supplement til mere dokumenterede og anvendte behandlingsteknikker i MF (såsom mobilisering, manipulation, specifikke øvelser, stabilitetstræning). Alligevel er der i mange tilfælde grundlag for at anvende disse teknikker som supplement eller alternativ til andre mere velkendte og dokumenterede manuelle teknikker.​


​Konceptet udvikles i takt med ny viden og erfaringer på området.

Bemærkninger vedr. nutidig tilgang vs traditionel tilgang

​Når teknikkerne ”integreres” i en opdateret tilgang har det flere betydninger. F.eks. tages der udgangspunkt i en opdateret undersøgelses- og behandlingstilgang; hvor kommer symptomerne fra, hvordan undersøges det og med hvilke metoder, hvilke øvrige behandlingsmuligheder er der, etc.

Med andre ord anvendes klinisk ræsonnering og hypotesekategorierne som på øvrige kurser i DFFMF.

​I den kliniske tilgang vægtes f.eks. klinisk ræsonnering og test-retest metodik (umiddelbar vurdering af effekt) om end der er fokus på indlæring af teknikkerne. Erfaring eller supplement med øvrige mt-kurser vil være en fordel både mht. klinisk ræsonnering og undersøgelsesmetoder men også selve iMFT-teknikkerne. Herunder vil erfaring med passive fysiologiske bevægelser være en fordel i specifik og gradueret anvendelse af MET.

En hjørnesten i den nutidige anvendelse af teknikkerne i behandling kan defineres som: Mobilisering/manipulation af myofascielle strukturer og/eller ledkomplekser, med eller uden variationer af patient-induceret muskelkraft, med udgangspunkt i patientens diagnose og under hensyntagen til patientens symptomer.

Teknikkerne er ofte skånsomme, om end de kan være kraftfulde, og patienten er hele tiden ”med” under udførelse af teknikkerne.

Dette nye kursustilbud erstatter p.t. de tidligere udbud omkring MET/MFR i DFFMF-regi, som har været mere traditionelt bundet (som beskrevet ovenfor) mht. undersøgelse og behandling af ”dysfunktion”.

Målet med dette nye kursusudbud er at tilbyde en mere integreret tilgang i en samlet ræsonnering og håndtering af bevægeapparatsbesvær med disse supplerende teknikker.

Oversigt over iMFT kursusudbud

  • iMFT Intro (2 dage)
  • iMFT Upper Quarter (2 dage)
  • iMFT Lower Quarter (2 dage)

Kommende kurser - se kursuskalenderen

​Det første intro-kursus afholdes den 6.-7. november 2010 i Vejen. Efterfølgende arrangeres flere introkurser samt Upper- og Lower Quadrant kurser.

Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes
DSMF generalforsamling d. 26. marts 2020 udskydes på ubestemt tid grundet COVID19. DSMF Årsrapport samt selskabets årsregnskab vil være tilgængeligt på hjemmesiden her, pr. d. 26. marts 2020.
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort                            

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com