​Direkte adgang til fysioterapeuter i DK

Lovgivningen mere tidssvarende

"En historisk dag" var overskriften på fysio.dk i ugen efter, at folketinget den 11. maj enstemmigt vedtog en ændring af den aldrende "Lov om terapiassistenter". Fysioterapeuter kan via den nye autorisationslov nu også i lovens forstand kalde sig fysioterapeuter. Afskaffelsen af den forældede lov medfører at lovgivningen på en række vigtige punkter kommer til at svare til virkelighedens verden. Den nye autorisationslov kommer til at gælde pr. 1. januar 2007.

Primærkontakt, diagnostik og differentialdiagnostik

Bl.a. medfører ændringen af autorisationsloven, at patienter kan gå direkte til fysioterapeut uden lægehenvisning og modtage "sygebehandling". For patienten betyder det potentielt et hurtigere og mere problemfrit forløb uden for mange mellemled og ventetider, inden relevant udredning og behandling kan iværksættes.

Som det nævnes på fysio.dk, så er fysioterapeuter uddannede til at stille funktionsdiagnoser - hvori implicit indgår differentialdiagnostik og viden om, hvornår problemet falder udenfor det fysioterapeutiske virkefelt. Det tætte og traditionelle samarbejde med de praktiserende læger og speciallæger kan derfor ses som en naturlig fortsættelse trods lovændringen.

Udlandet og "direct access" til fysioterapi og specialer

I udlandet er der bl.a. i mange af USA's stater indført "Direct Access" til fysioterapi med samtidig mulighed for tilskud fra sygesikring. I andre lande er det primært de fysioterapeutiske specialer, som har opnået "Direct access". F.eks. er der i Norge direkte adgang til manuelle terapeuter (muskuloskeletale fysioterapeuter), som også honoreres med større honorarer for diagnostik og behandling af muskuloskeletale lidelser.

Direkte tilskud fra sygesikringen venter

På den økonomiske side er der i Danmark endnu ikke ændringer i overenskomsten med sygesikringen, som til stadighed afhænger af aftalerne mellem Danske Fysioterapeuter og Sygesikringen. Dvs. at tilskud fra sygesikringen endnu ikke følger patienter, som opsøger fysioterapeut uden lægehenvisning. Vedrørende tilskud fra sygeforsikringen "danmark" er der heller ikke endnu udgivet ændringer af bestemmelserne.​


Visioner for Manuel/Muskuloskeletal Fysioterapi

Det har længe været et mål for MT-Fagforum at manuelle/muskuloskeletale fysioterapeuter - i kraft af deres uddannelse og ekspertise indenfor det muskuloskeletale felt - skulle opnå større autonomi mht. formel anerkendelse af bl.a. diagnostiske kompetencer. Med den nye lov ser vi at alle fysioterapeuter anerkendes som selvstændige sundhedsfaglige aktører, og et af MT-Fagforums mål er herigennem blevet indfriet.

Undersøgelse, diagnostik og differentialdiagnostik har været og er fortsat kerneområder som vægtes højt i MT-uddannelsen. Med den nyligt vedtagne lov bliver der ikke lagt mindre vægt på disse kompetencer indenfor det muskuloskeletale område.

​Der er fortsat visioner og missioner, som MT-Fagforum i fremtiden arbejder på at optimere forholdene for. Formand Niels Honoré skriver i lederen i Muskuloskeletalt Forum 2_2005 at et vigtigt mål er at sikre, at eksperter i MT opnår merhonorering for deres ydelser. "... er det ikke helt almindeligt, at de grupper i samfundet, der tager ekstra uddannelser, ligeledes er sikret en ekstra honorering?".

Der synes endvidere at være positive perspektiver i den måde de norske manuelle terapeuter nu arbejder på - f.eks. med mulighederne for at rekvirere speciallægeundersøgelser, MR-scanninger, sygemelde m.m.

Et andet vigtigt mål er at udbrede kendskabet til specialefeltet Manuel/Muskuloskeletal Fysioterapi (MT) samt det faktum, at der eksisterer fysioterapeuter med særlig uddannelse og ekspertkompetencer indenfor feltet. Herunder at informere om fagområdet, uddannelsen og profilen af manuelle/muskuloskeletale fysioterapeuter, som har taget uddannelsen. Dette forekommer ikke mindre vigtigt med det øgede udbud af enkeltkoncepter, kursusudbydere og andre faggruppers profilering på sundhedsmarkedet - hvilket kan være med til at forvirre billedet yderligere.

Det endelige mål er at optimere forholdene for patienter med muskuloskeletale problemer - så de har den bedste adgang til optimal evidensbaseret diagnostik og behandling.

Læs om nyheden "En historisk dag" på fysio.dk

Læs tidligere nyhed om MT, primærkontakt og henvisningsret i Norge

Skriv en kommentar til nyheden "Direkte adgang til fysioterapeuter i Danmark" (Debat)

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com