​Formål med Case Rapport

​Formålet med Case Rapport

Case rapport - nyt element i MF-evaluering del I (examMPT). Evalueringsformen i forhold til MF-evaluering del 1 er ændret og består nu af udfærdigelse af en case rapport og et mundtligt forsvar af denne. Evalueringen består desuden af en praktisk del med undersøgelse af en patient og efterfølgende demonstration af behandling. Case rapporten har således erstattet den tidligere indsendte patientjournal og mundtlig prøve i paratviden. Ønsker man at gå til evaluering efter endt kursusrække, kan man melde sig til et case rapport-kursus og få undervisning og vejledning, mens man skriver sin case rapport. Kurset strækker sig over tre dage. Først to dage med undervisning og vejledning, derefter en opfølgende dag med fælles- og individuel vejledning. Der er desuden individuel vejledning via e-mail. Kurset er tidsmæssigt placeret således, at det harmonere med afleveringsfristen for evaluering. Udover at få undervisning og vejledning giver kurset rammerne for et studiemiljø, hvor der er mulighed for, at diskutere med andre der skal til evaluering, danne studiegrupper og lignende. Selv om case rapport-kurset tager sigte på del I evaluering, kan man sagtens deltage uden at gå op til evaluering. 

Hvorfor case rapport?

Case rapport er en beskrivelse af et behandlingsforløb, hvor man bygger rapporten op som en videnskabeligt dokument. Case rapport er tæt knyttet til praksis. Man kan sige, at det er en udvidet journal, med tanker, overvejelser og viden indhentet fra litteraturen. Case rapport er et fantastisk middel til at reflektere over egen behandling og strategier, til at dele viden og erfaring med kolleger, samt danne grundlag for nye hypoteser og felter for forskning. I dag er det let at få spredt viden og gøre den tilgængelig for andre via Internettet. De case rapporter, der bliver skrevet af jer som Mt-fysioterapeuter, kan med forfatternes tilladelse lægges ind på MTs hjemmeside og kan således bidrage til en fælles erfaring og udvikling inden for vores felt. Værdien af en case rapport afhænger helt og holdent af hvor vel beskrevet den er. Det skal være muligt for læseren at danne sig et klart billede af processen og den kliniske ræsonnering igennem behandlingsforløbet. Det skal være let at orientere sig i en case rapport, og derfor skal den være opbygget efter en bestemt struktur.

Hvad skal en case rapport indeholde?

Først skal der findes en case. Et patientforløb, man har lyst til at beskrive, fordi det er typisk, atypisk, fordi det har givet anledning til overvejelser om nye hypoteser eller andet.

Rapporten skal indeholde følgende: Titel: der skal være kort og beskrivende. Abstrakt: der skal indeholde alle væsentlige punkter fra rapporten. Baggrund og formål:

hvor der kort gøres rede for det problem der belyses i rapporten (fx udspænding at fascier til whiplash patient), samt en gennemgang af den tilhørende litteratur.

Dette vil sige litteratur om lignende cases og litteratur, der beskriver problemfeltet.

(Her kunne det være beskrivelser af fascieudspænding og påvirkning af columna c).

Beskrivelse af casen:

hvor der gøres rede for materialet, metoden og resultatet. Materialet, det vil sige patienten og dennes baggrund samt etiske aspekter omkring patienten. Under metoden skal der gøres rede for undersøgelsen, strategien for denne – den kliniske ræsonnering, undersøgelsesmetodernes pålidelighed og gyldighed, beslutningsprocessen, valg af behandlingsmetoder samt årsag til ændringer og tilpasning af behandling. Under resultater, skal behandlings resultatet angives på baggrund af en evaluering af forløbet og på en måde, der er relevant i forhold til patientens dagligdag og problemstilling. 

Diskussion:

hvor resultatet diskuteres og hvor der angives mulige årsager årsager til det givne resultat. Resultatet sættes op mod relevant litteratur og der vurderes om casen giver anledning til nye spørgsmål, der kan danne baggrund for fremtidige undersøgelse.

For dem der har fået lyst til at vide mere om case rapport, kan jeg varmt anbefale bogen ”WRITING CASE REPORTS –a how-to manual for clinicians” ; Edited by Irene McEwen; APTA publicaions. ISBN # 1-887759-09-3, der på en let og overskuelig måde giver anvisning på alle delelementer i en case rapport.

På bestyrelsens vegne Inger Birthe Bjørnlund​

DSMF VIRTUEL FREDAGSBAR
Tak til jer alle der deltog i vores lille fredagsbar.
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 25. september 2020 kl. 16.30 i Aarhus.
Læs hele nyheden
Undskyld vi roder!
Opdatering af ny hjemmeside
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Mads Hjort - mads-soerensen@hotmail.com

                   Studievejleder

Jesper Holm - Je.holm@gmail.com   

                        

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Anette Jønsson - Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com