​Årsmøde 2008: Lisa Roberts - Red Flags - Part 2


Lars Johansen refererer;

​Lørdag den 5/4 på årsmødets andendag holdt Lisa Roberts (LR), seniorunderviser i fysioterapi fra Southhampton Hospital, sit andet foredrag. Dagen forinden havde hun redegjort for den videnskabelige evidens omkring røde flag samt understreget vigtigheden i at bruge klinisk ræsonnering, og denne dag var emnet ”Red flags in clinical settings – issues of communication.

Som det fremgår af titlen var kommunikation foredragets hovedemne. Hun talte levende og engageret om vigtigheden af en god kommunikation behandler og patient imellem, og krydrede foredraget med flere eksempler på henholdsvis god og dårlig kommunikation.

LR påpegede at flere undersøgelser viser at den faktor, der er af størst betydning for hvorvidt et behandlingsforløb falder positivt ud, er hvorvidt der er etableret en god kommunikation imellem behandler og patient. Den næstvigtigste faktor er hvor mange ressourcer den enkelte patient er i besiddelse af. Efterfølgende spurgte hun til det paradoks, at undervisning i kommunikation til trods herfor fylder så lidt i uddannelsen af fysioterapeuter, mens undervisning i specifikke teknikker fylder meget.

Som den gode kommunikation er vigtig for behandlingsudfald, således er den også meget vigtig for muligheden for at afdække eventuelle røde flag hos vores patienter. Hun understregede vigtigheden af ikke kun at spørge bredt og åbent, men tillige at sikre sig ved at spørge specifikt ind til om tilstanden f.eks. progredierer, er konstant eller intermitterende etc.

LR fremhævede at det er væsentligt at være opmærksom på at der i en samtale er både en verbal og en nonverbal kommunikation, og at undersøgelser, heraf enkelte hun selv har haft del i, har vist at den nonverbale kommunikation er stærkere og i nogle tilfælde endda langt stærkere end den verbale. I den forbindelse talte hun for og imod omkring problematikken ” skal man fortælle sine patienter hele sandheden om de tanker man gør sig, eksempelvis i forbindelse med røde flag, eller skal man benytte hvide løgne.”

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at selv om man siger et kan man godt udtrykke noget andet nonverbalt. Hendes udgangspunkt er at man skal være ærlig og så aflæse hos sine patienter hvor meget de ønsker at høre.

LR opfordrede til at man personligt forbereder sig på situationer hvor man afdækker røde flag og danner sig en principiel holdning til hvordan man tackler denne situation – både med hensyn til hvad man siger til den aktuelle patient, men også til hvorledes man henvender sig til de samarbejdspartnere i sundhedssystemet, som skal deltage i udredningen af patienten. Hun finder at det er en god ide, at man på de enkelte arbejdssteder tager emnet op og fastlægger en politik på området.

For at sætte trumf på vigtigheden af den gode kommunikation refererede hun til en undesøgelse fra 1999 udført af Towles, der påviste at 80% af klagesager opstår på baggrund af kommunikationsbrist.

Følgende citat (vistnok af Mccluskey) anskueliggør lidt af den problematik Lisa Roberts er optaget af. I know that you believe you understand what you think I said, but, I am not sure you realize that what you heard is not what I meant!

Tænk lige over det!


Kim Henning refererer;

​Med udgangspunkt i fredagens review af evidensen bag røde flag, handlede lørdagens præsentation om kommunikationen med patienten i klinikken i relation til røde flag. En af LR’s slutbemærkninger fra om fredagen var netop, tænk røde flag ved alle patienter, og er der spurgt rigtigt og dybdegående nok til at have screenet for røde flag? LR fortsatte med at stille næste spørgsmål: Hvad siger vi til patienten, når vores kliniske ræsonnering giver bestyrket mistanke om et eller flere røde flag?

​Kommunikation er den kerne, som binder hele patientforløbet sammen til en helhed, og her bør vi som fysioterapeuter især være opmærksom på effekten af nonverbal kommunikation. Signalerer vi troværdighed og høj kompetence med vores kropssprog, påklædning og fysiske indretning af klinikken, så har vi større chance for at udnytte placebo til vores fordel ved, at patienten har større tillid til dig som behandler og dermed også behandlingen.

LR argumenterede med gennemgang af hendes forskning i kommunikationen patient >< fysioterapeut, hvor hun har videoanalyseret 7 fysioterapeuter og 21 patienter med LBP (1). Det er med videoanalyse muligt at kvantificere verbal og nonverbal kommunikation, hvilket hun vil anvende i hendes fremtidige forskning i et større projekt, hvor hun bl.a. vil søge at afdække verbal og nonverbal kommunikations påvirkning af patientens forventninger til forbehandlingsforløbet, patientens opfattelse af diagnosen, den kliniske ræsonnering og patientens påvirkning af de kliniske beslutninger.

Det understreger vigtigheden af at spørge tilstrækkeligt ind til de røde flag i klinikken. LR anbefaler udarbejdelse af lokale guidelines på alle klinikker for ”hvad nu hvis” situationen opstår, og man har mistanke om et rødt flag. Især på klinikker og institutioner hvor man varetager uddannelse af studerende. I hvor høj grad er vi stand til at opfylde patientens krav om information og indsigt? Lægger vi alt åbent ud til patienten? Lyver vi??? LR siger: Ja, selvfølgelig!!!

Der kan være mange grunde til, at vi lyver, både gode og dårlige. Det er vigtigt at hjælpe der, hvor patienten er lige nu, og hvis der er behov for at nedsætte angst og få styr på stres hos patienten kan man overveje at være mindre kontant og direkte i kommunikationen og modsat at øge patientens velbefindende. Det bør selvfølgelig ske ud fra en vurdering af gule flag og patientens samlede ressourcer.

Vi befinder os som muskuloskeletale fysioterapeuter i frontlinien i klinikken, hvor vi skal være i stand til at identificere røde flag. Vi vil alle se mindst 1-2 i løbet af en livs karriere i klinikken, men hvor mange misser vi? LR opfordrer kraftigt til, at vi alle benytter video til vurdering af vores kommunikation, hvor vi lærer meget om os selv. Og sidst men ikke mindst, at vi deler vores røde flags erfaringer med hinanden.

1) Roberts L & Bucksey SJ: Communicating with patients: what happens in practice? Physical Therapy. 2007 May;87(5):586-94. Epub 2007 Apr 3

Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Vigtig nyhed ang. CAT/CASE
Læs hele nyheden
Generalforsamling DSMF 2019
Bestyrelsen i Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi indkalder til generalforsamling, d. 19. Marts 2019 kl. 16.00 i Århus
Læs hele nyheden
Øvelses adherence hos ældre borgere
Øvelses adherence hos ældre borgere
Læs hele nyheden

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi​

Redaktion

​Rasmus Bach Jønsson - E-mail

Michael Smærup- E-mail

Formand

Eva Bäcker Hansen

E-mail

Kasserer

Lene W. ​Johansen​​​ - E-mail

Sekretær

Line Thomassen ​- ​​E-mail

Uddannelse ​og kurser

Muskuloskeletalfysioterapi@gmail.com